Schletter Logo

Sekretesspolicy.

1. En översikt över uppgiftsskydd

Allmän information    
Följande information ger dig en lättnavigerad översikt över vad som kommer att hända med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Termen ”personuppgifter” omfattar alla uppgifter som kan användas för att personligen identifiera dig. För detaljerad information om ämnet för uppgiftsskydd, se vår uppgiftsskyddsdeklaration, som vi har inkluderat under denna kopia.

UPPGIFTSREGISTRERING PÅ DENNA WEBBPLATS

Vem är ansvarig för registreringen av uppgifter på denna webbplats (d.v.s. ”personuppgiftsansvarig”)?    
Uppgifterna på denna webbplats behandlas av operatören av webbplatsen, vars kontaktinformation finns tillgänglig under avsnittet ”Information som krävs enligt lag” på denna webbplats.

Hur registrerar vi dina uppgifter?    
Vi samlar in dina uppgifter som resultat av att du delar dina uppgifter med oss. Det kan till exempel vara information som du anger i vårt kontaktformulär. Vårt IT-system registrerar automatiskt andra uppgifter när du besöker vår webbplats. Dessa uppgifter består i första hand av teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt då webbplatsen besöktes). Den informationen registreras automatiskt när du besöker denna webbplatsen.

I vilka syften använder vi dina uppgifter?    
En del av informationen genereras för att garantera felfri tillhandahållande av webbplatsen, inklusive nyhetsbrevets funktion, svar på kontaktförfrågningar och kommunikation med användaren. Andra uppgifter kan användas för att analysera dina användarmönster.

Vilka rättigheter har du när det gäller din information?    
Du har rätt att när som helst få information om källa, mottagare och syften med dina arkiverade personuppgifter utan att behöva betala en avgift för sådan information. Du har också rätt att kräva att dina uppgifter rättas eller raderas. Tveka inte att kontakta oss när som helst på adressen som anges i avsnittet ”Information som krävs enligt lag” på denna webbplats om du har frågor om detta eller andra uppgiftsskyddsrelaterade frågor. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten. Dessutom har du under vissa omständigheter rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. För detaljer, se uppgiftsskyddsdeklarationen under avsnittet ”Rätt till begränsning av uppgiftsbehandling”.

Analysverktyg och verktyg tillhandahållna av tredje part    
Det finns en möjlighet att dina sökmönster kommer att analyseras statistiskt när du besöker den här webbplatsen. Sådana analyser utförs i första hand med cookies och med vad vi kallar analysprogram. Analyserna av dina surfmönster görs som regel anonymt; d.v.s. surfmönstren kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan välja att invända mot sådana analyser eller så kan du förhindra deras utförande genom att inte använda vissa verktyg. För detaljerad information om verktygen och om dina alternativ att invända, se vår upgiftsskyddsdeklaration nedan.

2. Hosting

Externt hosting    
Denna webbplats har en extern tjänsteleverantör som värd. Personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdens servrar. Dessa kan inkludera, men är inte begränsade till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikation, avtalsinformation, kontaktinformation, namn, åtkomst till webbsidor och andra uppgifter som genereras via en webbplats. Värden används i syfte att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (art. 6 para. 1 lit. b GDPR) och i syfte att säkerställa, snabbt och effektivt tillhandahållande av våra onlinetjänster av en professionell leverantör (art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla sina prestationsförpliktelser och för att följa våra instruktioner med avseende på sådana uppgifter.

Verkställande av ett kontrakt om databearbetningsavtal    
För att garantera bearbetning i enlighet med uppgiftsskyddsbestämmelserna har vi slutit ett orderbearbetningsavtal med vår värd.

3. Allmän information och obligatorisk information

Uppgiftsskydd    
Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med de lagstadgade uppgiftsskyddsbestämmelserna och denna uppgiftsskyddsdeklaration. Närhelst du använder denna webbplats kommer en mängd personlig information att samlas in. Personuppgifter omfattar uppgifter som kan användas för att personligen identifiera dig. Denna uppgiftsskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in samt för vilka ändamål vi använder dessa uppgifter. Den förklarar också hur och för vilket ändamål informationen samlas in. Vi upplyser dig härmed att överföring av uppgifter via Internet (dvs. via e-postkommunikation) kan drabbas av säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att helt skydda uppgifter mot åtkomst från tredje part.

Information om den ansvariga parten (refererad till som ”personuppgiftsansvarig” i GDPR)    
Den personuppgiftsansvarige på denna webbplats är:

Schletter Solar GmbH    
Alustraße 1    
83527 Kirchdorf    
Tyskland    
Tel.: +49 8072 / 9191-0    
E-post: info@schletter-group.com    
Web: www.schletter-group.com

Schletter Invest GmbH    
Alustraße 1    
83527 Kirchdorf    
Tyskland    
Tel.: +49 8072 / 9191-0    
E-post: info@schletter-group.com

Schletter España S.L.    
Poligono Industrial Cañada de Praes C/ Pintores 23    
3191 Pilar de la Horadada (Alicante)    
Spanien    
Tel.: +34 96 676 7534    
E-post: info.es@schletter-group.com

Dr. Zapfe GmbH    
Alustraße 1    
83527 Kirchdorf    
Tyskland    
Tel.: +49 8072 / 9191-280    
E-post: info@ing-zapfe.de

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om syftet med och resurser för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Utnämning av ett uppgiftsskyddsombud enligt lag    
Vi har utsett ett uppgiftsskyddsombud för vårt företag.

Dr. Georg F. Schröder, LL.M.    
Prannerstr. 1    
80333 München / Tyskland   
Tel.: +49-89 – 954 597 520    
E-post: georg.schroeder@legaldata.law

Återkallande av ditt samtycke till behandling av uppgifter    
Ett stort antal olika transaktioner av uppgiftsbehandling är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke som du redan har gett oss. För att göra detta behöver du bara skicka ett informellt meddelande till oss via e-post. Detta ska inte påverka lagligheten av någon uppgiftsinsamling som skedde före din återkallelse.

Rätten att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall; rätten att invända mot direktreklam (art. 21 GDPR)   
UT I FALL ATT UPPGIFTER BEHANDLAS PÅ GRUND AV ART. 6 PARA. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR NÄR SOM HELST RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER BASERADE PÅ SKÄL SOM UPPSTÅR FRÅN DIN UNIKA SITUATION.DETTA GÄLLER ÄVEN VARJE PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER.FÖR ATT FASTSTÄLLA DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN PÅ VILKEN ALL BEHANDLING AV UPPGIFTER BASERAS, KONSULTERA DENNA UPPGIFTSSKYDDSDEKLARATION.OM DU LÄMNAR IN EN INVÄNDNING, KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER, OM VI INTE HAR MÖJLIGHET ATT LÄGGA FRAM EN GRUND SOM GER TILLRÄCKLIGT TRYGGT SKYDD FÖR BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM SYFTET MED BEHANDLINGEN ÄR ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA JURIDISKA RÄTTIGHETER (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 PARA. 1 GDPR).   
OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDAS I SYFTE ATT DELTA I DIREKTREKLAM, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER FÖR SYFTEN MED SÅDAN REKLAM. DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING ATT DET ÄR ANKNUTET TILL SÅDAN DIREKTREKLAM. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS I SYFTE FÖR DIREKTREKLAM (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 PARA. 2 GDPR).

Rätt att lämna in ett klagomål hos behörig tillsynsmyndighet    
I händelse av brott mot GDPR har registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att lämna in ett klagomål gäller oavsett andra administrativa förfaranden eller domstolsförfaranden som finns tillgängliga som rättsliga möjligheter.

Rätt till uppgiftsportabilitet    
Du har rätt att kräva att vi överlämnar alla uppgifter som vi automatiskt behandlar på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra att ett avtal överlämnas till dig eller en tredje part i ett vanligt använt, maskinläsbart format. Om du skulle kräva direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att ske om det är tekniskt genomförbart.

SSL- och/eller TLS-kryptering    
Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om webbläsarens adressrad växlar från ”http://” till ”https://” och även genom att låsikonen visas i webbläsarraden. Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information om, rättelse och utplåning av uppgifter    
Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att när som helst kräva information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Tveka inte att kontakta oss när som helst på adressen som anges i avsnittet ”Information som krävs enligt lag” om du har frågor om detta eller andra frågor om personuppgifter.

Rätten att kräva behandlingsbegränsningar    
Du har rätt att kräva införande av begränsningar vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra detta kan du kontakta oss när som helst på adressen som anges i avsnittet ”Information som krävs enligt lag”. Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

 • I händelse av att du skulle bestrida riktigheten av dina uppgifter som arkiverats av oss, kommer vi vanligtvis att behöva lite tid för att verifiera detta påstående. Under den tid som denna utredning pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter utfördes/utförs på ett olagligt sätt, har du möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina uppgifter i stället för att kräva att dessa uppgifter utplånas.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda juridiska rättigheter, har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för att utplåna dem.
 • Om du har gjort en invändning enligt art. 21 para. 1 GDPR kommer dina rättigheter och våra rättigheter att behöva vägas mot varandra. Så länge det inte är fastställt vems intressen som råder har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.


Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter kan dessa uppgifter – med undantag för arkivering av dem – endast behandlas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara juridiska rättigheter eller för att skydda andra fysiska personers eller juridiska personers rättigheter eller av viktiga allmänintresseskäl som åberopats av Europeiska unionen eller en medlemsstat i EU.

Dataöverföring
Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till tredje part om:

 • du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a) dataskyddsförordningen.
 • detta är rättsligt tillåtet och krävs enligt art. 6.1 b GDPR för att fullgöra ett avtalsförhållande med dig eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående.
 • det finns en rättslig skyldighet för överföringen i enlighet med art. 6 para. 1 lit. c) GDPR. Vi kan vara skyldiga enligt lag att överföra uppgifter till statliga myndigheter, t.ex. skattemyndigheter, socialförsäkringsinstitutioner, sjukförsäkringskassor, tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande organ.
 • utlämnandet enligt art. 6 avsn. 1 lit. f) i dataskyddsförordningen är nödvändigt för att skydda legitima företagsintressen, samt för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk och det finns ingen anledning att anta att du har ett övervägande intresse värt skydd för att inte lämna ut dina uppgifter.
 • i enlighet med artikel 28 i dataskyddsförordningen använder vi externa tjänsteleverantörer (så kallade processorer) som har åtagit sig att hantera dina uppgifter med försiktighet.
  Vi använder sådana tjänsteleverantörer inom följande områden:

  • IT
  • Logistik
  • Telekommunikation
  • Distribution
  • Marknadsföring

Vi kan dela, sälja eller överföra personuppgifter i samband med en fusion, ett förvärv, en omorganisation, försäljning av tillgångar eller insolvensförfaranden. Denna integritetspolicy gäller för dina personuppgifter som lämnas ut eller överförs till det nya företaget (före och efter slutförandet av en transaktion).

Överföringar till tredjeländer    
Om uppgifter behandlas i ett land utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (ett ”tredje land”) eller detta görs i samband med användningen av tredjepartstjänster eller avslöjande eller överföring av uppgifter till tredje part ska detta endast ske om det är nödvändigt för att uppfylla våra (för) kontraktuella förpliktelser, på grundval av ditt samtycke (med lämplig detaljerad information i detta avseende och en namngiven förteckning över de enskilda tredjeländerna), på basis av en rättslig förpliktelse eller på basis av våra legitima intressen. Med förbehåll för juridiska eller avtalsenliga tillstånd, behandlar eller tillåter vi att uppgifterna behandlas i ett tredje land endast om de särskilda kraven i art. 44 ff. GDPR är uppfyllda. Behandlingen utförs därför till exempel på grundval av särskilda garantier, såsom officiellt erkänt fastställande av en uppgiftsskyddsnivå som motsvarar EU:s eller efterlevnad av officiellt erkända specifika avtalsförpliktelser (s.k. ”standardavtalsklausuler”).

Observera att uppgiftsskyddsnivån i sådana tredjeländer är lägre än uppgiftsskyddsnivån i Europeiska unionen.

Schletter Group, där även den personuppgiftsansvarige ingår, har kontor i följande länder utanför EU, så att behandling är möjlig i dessa länder:

Land: Turkiet    
Företagsadress: Schletter Enerji ve Metal Malz.Üretim ve Paz.Tic.Ltd. Sti, Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad., No:3/A Brandium R5 Kat:16 D:99, 34750 Ataşehir / ISTANBUL / TURKIET, info.de@schletter-group.com

Land: Sydafrika    
Företagsadress: Schletter South Africa Pty. Ltd., Unit F4, Pinelands Business Park, New Mill Road, Pinelands 7430, SYDAFRIKA (ZA), info.za@schletter-group.com

Land: Australien    
Företagsadress: Unit 4, 27 Williamson Road, NSW 2565 Ingleburn, AUSTRALIEN, info.au@schletter-group.com

Land: Kina    
Företagsadress: Schletter (Shanghai) Solar Technology Co., Ltd., No.1201 Xingrong Road, Shanghai 201807, PR KINA, info.cn@schletter-group.com

Land: Japan och Taiwan    
Företagsadress: Schletter Japan K.K.; Schletter Taiwan K.K., 4F Akasaka KTOWER, 1-2-7 Motoakasaka, Minato-ku Tokyo 107-0051, Japan, info.jp@schletter-group.com

Land: USA    
Företagsadress: Schletter NA, Inc., 11529 Wilmar Blvd, Charlotte, NC 28273, info.us@schletter- group.com

I den mån personuppgifter överförs till dessa länder har Schletter implementerat standardavtalsklausulerna för uppgiftsöverföring.För mer information och för att se standardavtalsklausulerna, kontakta info@schletter-group.com.

Avslag på oönskad e-post    
Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktinformation som publiceras i samband med den obligatoriska informationen som ska tillhandahållas i avsnittet ”Information som krävs enligt lag” för att skicka oss reklam- och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt. Operatörerna av denna webbplats och dess sidor förbehåller sig den uttryckliga rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel via SPAM-meddelanden.

4. Registrering av data på denna webbplats

Cookies    
I vissa fall använder vår webbplats och dess sidor så kallade cookies. Cookies orsakar ingen skada på din dator och innehåller inga virus. Syftet med cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säkrare. Cookies är små textfiler som placeras på din dator och lagras av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade ”sessioncookies”. De raderas automatiskt när du har lämnat vår sida. Andra cookies kommer att förbli arkiverade på din enhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör att vi kan känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats. Du kan justera inställningarna för din webbläsare för att se till att du får meddelande varje gång cookies placeras och för att du ska kunna acceptera cookies endast i specifika fall eller för att utesluta acceptans av cookies för specifika situationer eller i allmänhet och för att aktivera den automatiska raderingen av cookies när du stänger din webbläsare. Funktionerna på den här webbplatsen kan vara begränsade om du inaktiverar cookies. Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationstransaktionen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. varukorgsfunktionen), lagras på basis av art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för att säkerställa ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av operatörens tjänster. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande med stöd av art. 6 para. 1 lit. a GDPR; avtalet kan hävas när som helst. Om andra cookies (t.ex. cookies för analys av dina sökmönster) ska lagras, behandlas de separat i denna uppgiftsskyddsdeklaration.

Serverloggfiler    
Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt kommunicerar till oss. Informationen består av

 • Typ och version av webbläsare som används
 • Operativsystemet som används
 • Hänvisningsadress
 • Värdnamnet av datorn som kommer åt
 • Tidpunkten för serverförfrågan
 • IP-adress


Dessa uppgifter kombineras inte med andra datakällor. Dessa uppgifter registreras på grundval av art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av den tekniskt felfria avbildningen och optimeringen av operatörens webbplats. För att uppnå detta måste serverloggfiler registreras.

Kontaktformulär    
Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär kommer informationen i kontaktformuläret samt eventuell kontaktinformation som lämnas där att lagras av oss för att kunna hantera din förfrågan och ifall vi har ytterligare frågor. Vi kommer inte att dela denna information utan ditt samtycke. Behandlingen av dessa uppgifter baseras på art. 6 para. 1 lit. b GDPR, om din förfrågan är relaterad till genomförandet av ett kontrakt eller om det är nödvändigt att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen i vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR) om detta har begärts. Informationen du har angett i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera uppgifterna, återkallar ditt samtycke till arkivering av uppgifter eller om syftet i vilket informationen arkiverades inte längre existerar (t.ex. efter att vi har konkluderat vårt svar på din förfrågan). Detta ska inte påverka eventuella tvingande lagbestämmelser – i synnerhet lagringsperioder.

Begäran via e-post, telefon eller fax    
Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din begäran, inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, begäran) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din begäran. Vi lämnar inte ut dessa uppgifter utan ditt samtycke. Behandlingen av dessa uppgifter baseras på art. 6 para. 1 lit. b GDPR, om din förfrågan är relaterad till genomförandet av ett kontrakt eller om det är nödvändigt att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på ditt samtycke (artikel 6 (1) a GDPR) och/eller i vårt legitima intresse (artikel 6 (1) (f) GDPR), eftersom vi har ett legitimt intresse av effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss. De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar finns kvar hos oss tills du ber oss att radera, återkalla ditt samtycke till lagringen eller att syftet med uppgiftslagringen förfaller (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser, särskilt lagstadgade lagringstider, förblir opåverkade.

Registrering på denna webbplats    
Du har möjlighet att registrera dig på denna webbplats för att kunna använda ytterligare webbplatsfunktioner. Vi kommer att använda uppgifterna du anger endast i syfte att använda för respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Den information vi begär vid registreringen måste anges i sin helhet. Annars kommer vi att avvisa registreringen. För att meddela dig om alla viktiga ändringar i omfattningen av vår portfölj eller i händelse av tekniska ändringar kommer vi att använda den e-postadress som angavs under registreringsprocessen. Vi kommer att behandla de uppgifter som angetts under registreringsprocessen baserat på ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR). De uppgifter som registreras under registreringsprocessen kommer att lagras av oss så länge du är registrerad på denna webbplats. Därefter ska sådana uppgifter raderas. Detta ska inte påverka obligatoriskt lagstadgade lagringsskyldigheter.

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)    
Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändigt för företaget, organisationen eller förändringen av det rättsliga förhållandet (datainventering). Dessa åtgärder vidtas på grundval av art. 6 para. 1 lit. b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtal. Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter med avseende på användningen av denna webbplats (användningsdata) endast i den mån detta är nödvändigt för att göra det möjligt för användare att använda tjänsterna och fakturera för dem. De insamlade kunduppgifterna ska raderas vid slutförandet av beställningen eller vid avslutande av affärsrelationen. Detta ska inte påverka eventuella lagstadgade lagringsmandat.

5. Analysverktyg och reklam

a) Google Analytics    
Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics använder så kallade cookies. Cookies är textfiler, som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användarnas användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA, där den lagras. Lagringen av Google Analytics-cookies och användningen av detta analysverktyg baseras på art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Operatören av denna webbplats har ett berättigat intresse av analys av användarmönster för att optimera både de tjänster som erbjuds online och operatörens reklamaktiviteter. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande med stöd av art. 6 para. 1 lit. a GDPR; avtalet kan hävas när som helst.

IP-anonymisering    
På denna webbplats har vi aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google, inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som har stadfäst konventionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras av Googles servrar till USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats ska Google använda denna information för att analysera din användning av denna webbplats för att generera rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster till operatören av denna webbplats som är relaterade till användningen av webbplatsen och internet. IP-adressen som överförs i samband med Google Analytics från din webbläsare ska inte slås samman med annan data i Googles besittning.

Plugin för webbläsare    
Du har möjlighet att förhindra arkivering av cookies genom att göra relevanta ändringar i inställningarna för din webbläsarprogramvara. Vi måste dock påpeka att du i det här fallet kanske inte till fullo kan använda alla funktionerna på denna webbplats. Dessutom har du möjlighet att förhindra registreringen av uppgifter som genereras av cookien och som är kopplad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) av Google samt bearbetning av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera en webbläsarplugin, finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Plugin för webbläsare    
Du har möjlighet att förhindra arkivering av cookies genom att göra relevanta ändringar i inställningarna för din webbläsarprogramvara. Vi måste dock påpeka att du i det här fallet kanske inte till fullo kan använda alla funktionerna på denna webbplats. Dessutom har du möjlighet att förhindra registreringen av uppgifter som genereras av cookien och som är kopplad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) av Google samt bearbetning av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera en webbläsarplugin, finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se.

Invändning mot registrering av uppgifter    
Du har möjlighet att förhindra registrering av dina uppgifter av Google Analytics genom att klicka på följande länk. Detta kommer att resultera i placeringen av en opt-out-cookie, som förhindrar registrering av dina uppgifter under framtida besök på denna webbplats: Opt out

Google Analytics   
För mer information om hanteringen av användaruppgifter av Google Analytics, se Googles uppgiftssekretessdeklaration på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Behandling av kontraktuppgifter    
Vi har ingått ett kontrakt med Google om ett databearbetningsavtal och implementerar de stränga bestämmelserna från de tyska dataskyddsmyndigheterna till fullo när vi använder Google Analytics.

Demografiska parametrar tillhandahållna av Google Analytics    
Denna webbplats använder funktionen ”demografiska parametrar” som tillhandahålls av Google Analytics. Det gör det möjligt att generera rapporter som ger information om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Källorna till denna information är intresserelaterad reklam från Google samt besöksdata som erhållits från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte lokaliseras till en specifik individ. Du har möjlighet att avaktivera den här funktionen när som helst genom att göra relevanta ändringar i inställningarna för annonsering i ditt Google-konto eller så kan du generellt förbjuda registrering av dina uppgifter av Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet ”Invändning mot registrering av uppgifter.”

Arkiveringstid    
Uppgifter om användar- eller incidentnivå som lagras av Google kopplad till cookies, användar-ID eller reklam-ID (t.ex. dubbelklick-cookies, Android-annonserings-ID) kommer att anonymiseras eller raderas efter 14 månader. För mer information klicka på följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=sv

b) Google Tag Manager    
Vi använder Google Tag Manager. Google Tag Manager är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tel: +353 1 543 1000, Fax: +353 1 686 5660 E-post: support-deutschland@google.com (”Google”). Tjänsten låter marknadsförare hantera webbplatstaggar genom ett enda gränssnitt.

Google Tag Manager har som enda uppgift att implementera taggar. Taggar är små kodstycken på webbplatser. De används bland annat för att mäta trafik och beteendemönster hos besökare. Syftet är att mäta genomslaget hos onlineannonser och sociala kanaler, att använda ny marknadsföring och målinriktning, samt att testa och optimera webbplatsen.

Det innebär att inga ytterligare cookies används. Inga personuppgifter samlas in. Google Tag Manager aktiverar andra taggar som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har ingen tillgång till dessa data. Om en inaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå – i synnerhet om du har valt den invändning som beskrivs ovan för Google Analytics, eller om du har gjort motsvarande inställningar i din webbläsare – kommer denna inaktivering att fortsätta gälla för alla spårningstaggar, så länge som de implementeras med Google Tag Manager.

Mer information hittar du i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv   
Sekretesspolicy för annonsering: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

c) Matomo   
Vi använder verktyget Matomo för att analysera flödet av besökare till vår webbplats. Vi använder insamlade data och information för att, bland annat, utvärdera och förbättra användningen av webbplatsen.

Matomo är en tjänst för webbanalys. Ett webbanalysverktyg samlar in, bland annat, data om den webbplats varifrån du anlände (refererande webbplats), vilka underordnade sidor som du besökte på vår webbplats, när och från vilken region, eller hur ofta och hur länge du hade en underordnad sida öppen. Verktyget kan också registrera språkinställningar på din enhet, typ av enhet, klickmönster på sidan (mus- och rullningsrörelser) samt vissa i förväg definierade åtgärder (konverteringar).

Cookies placeras på din enhet i syfte att aktivera sådan analys av webbplatsanvändningen. Vi lagrar information som har samlats in på detta sätt exklusivt på våra servrar i Tyskland.

Vi använder Matomo med funktionen ”Anonymisera besökarnas IP-nummer automatiskt” aktiverad. Det innebär att de insamlade IP-adresserna förkortas (IP-maskering). Referenser till specifika personer kan därmed uteslutas. Det juridiska underlaget för bearbetning av data med hjälp av Matomo är ditt samtycke enligt art. 6 para. 1 lit. a enligt GDPR.

Matomo är ett projekt med öppen källkod. Du hittar mer information om dataskydd på: https://matomo.org/privacy-policy/

d) Sales Viewer
Denna webbplats använder SalesViewer®-teknik från SalesViewer® GmbH på grundval av webbplatsoperatörens legitima intressen (avsnitt 6 punkt 1 lit.f GDPR) för att samla in och spara data för marknadsförings-, marknadsundersöknings- och optimeringsändamål.

För att göra detta används en javascriptbaserad kod som används för att samla in företagsrelaterade uppgifter och för att följa hur webbplatsen används. De data som samlas in med hjälp av denna teknik krypteras i en envägsfunktion som inte kan återskapas (s.k. hashing). Uppgifterna pseudonymiseras omedelbart och används inte för att identifiera webbplatsbesökare personligen.

De uppgifter som Salesviewer lagrar kommer att raderas så snart de inte längre behövs för det avsedda ändamålet och det inte finns några rättsliga skyldigheter att behålla dem.

Dataregistrering och lagring kan när som helst upphävas med omedelbar verkan för framtiden genom att klicka på https://www.salesviewer.com/opt-out för att förhindra SalesViewer® från att registrera dina uppgifter. I så fall sparas en opt-out-cookie för den här webbplatsen på din enhet. Om du tar bort cookies i webbläsaren måste du klicka på den här länken igen.

6. Nyhetsbrev

Rapidmail    
Den här webbplatsen använder Rapidmail för att sända nyhetsbrev. Leverantören är rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Tyskland. Rapidmail-tjänster kan bland annat användas för att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. Uppgifterna du anger för att prenumerera på nyhetsbrevet arkiveras på Rapidmail-servrar i Tyskland. Om du inte vill tillåta en analys av Rapidmail måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en länk i varje nyhetsbrev där du kan göra detta. Du kan dessutom avregistrera dig från nyhetsbrevet direkt på hemsidan.

Analys av uppgifter av Rapidmail    
För analytiska ändamål taggas e-postmeddelanden som skickas via Rapidmail med en så kallad ”Tracking Pixel”, som ansluter till Rapidmails servrar när e-postmeddelandet öppnas. Som ett resultat är det möjligt att avgöra om ett nyhetsbrev via e-post faktiskt har öppnats. Med hjälp av Rapidmail kan vi också avgöra om och vilka länkar i nyhetsbrevet som mottagaren klickade på. Alla länkar integrerade i e-postmeddelandet är så kallade spårningslänkar som gör att vi kan räkna dina klick. För mer information om Rapidmails analysfunktioner följ denna länk: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/

Rättslig grund    
Uppgifterna behandlas baserat på ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Detta ska inte påverka lagligheten av eventuella transaktioner av uppgiftsbehandling som har ägt rum innan din återkallelse.

Lagringstid    
Uppgifterna som deponeras hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller tjänsteleverantören för nyhetsbrevet och raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras för andra ändamål hos oss förblir opåverkade. Efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevets distributionslista kan din e-postadress lagras av oss eller nyhetsbrevsleverantören i en svart lista för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna i den svarta listan används endast för detta ändamål och sammanfogas inte med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa lagkraven vid sändning av nyhetsbrev (berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Lagringen i den svarta listan är obegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse. För mer information, se Rapidmails uppgiftsskyddsförordningar på: https://www.rapidmail.de/datensicherheit

Genomförandet av ett kontrakt om uppgiftsbehandlingsavtal    
Vi har ingått ett avtal med Rapidmail, där vi kräver att Rapidmail skyddar våra kunders uppgifter och avstår från att dela sådana uppgifter med tredje part. Du kan granska detta kontrakt under följande länk: eudsgvo-20191028_145415.pdf

7. Ansökan

Jobbansökningar    
Vi erbjuder webbplatsbesökare möjligheten att skicka in jobbansökningar till oss (t.ex. via e-post, via posttjänster genom att skicka in ansökningsformuläret online). Nedan kommer vi att informera dig om omfattningen, syftet och användningen av de personuppgifter som samlas in från dig i samband med ansökningsprocessen. Vi försäkrar dig om att insamling, bearbetning och användning av dina uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämpliga uppgiftsskyddsrättigheter och alla andra lagstadgade bestämmelser och att dina uppgifter alltid kommer att behandlas som strikt konfidentiella.

Omfattning och syfte med insamlingen av uppgifter    
Om du skickar in en jobbansökan till oss kommer vi att behandla eventuella tillhörande personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar vid anställningsintervjuer etc.), om de behövs för att fatta beslut rörande företaget eller ett anställningsförhållande. De rättsliga grunderna för det ovannämnda är § 26 nya GDPR enligt tysk lag (Förhandling om ett anställningsförhållande), art. 6 para. 1 lit. b GDPR (Allmänna avtalsförhandlingar) och – förutsatt att du har gett oss ditt samtycke – art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Inom vårt företag kommer dina personuppgifter endast att delas med personer som är involverade i behandlingen av din jobbansökan. Om din jobbansökan skulle resultera i att du blir rekryterad kommer de uppgifter du lämnat att arkiveras med stöd av § 26 nya GDPR och art. 6 para. 1 lit. b GDPR i syfte att implementera anställningsförhållandet i vårt uppgiftsbehandlingssystem.

Arkiveringstid för uppgifter    
Om vi inte kan erbjuda dig ett jobb eller om du tackar nej till ett jobberbjudande eller om du drar tillbaka din ansökan förbehåller vi oss rätten att behålla de uppgifter du har lämnat på grundval av våra legitima intressen (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) i upp till 6 månader från slutet av ansökningsförfarandet (avslag eller återkallande av ansökan). Därefter kommer uppgifterna att raderas och de fysiska ansökningshandlingarna förstöras. Lagringen tjänar som bevis, speciellt vid en rättslig tvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att krävas efter 6-månadersperiodens utgång (t.ex. på grund av en förestående eller pågående rättslig tvist), kommer radering endast att ske när syftet med ytterligare lagring inte längre finns. Längre lagring kan också ske om du har gett ditt samtycke (artikel 6.1 (a) GDPR) eller om lagstadgad lagring av uppgifter hindrar raderingen.

Antagning till poolen för jobbsökande    
Om vi inte ger dig ett jobberbjudande kan du kanske gå med i vår pool för jobbsökande. Vid antagning kommer alla handlingar och informationer från jobbsökande att överföras till poolen för att kunna kontakta dig när det finns lämpliga lediga tjänster. Antagning till poolen för jobbsökande baseras uteslutande på din uttryckliga överenskommelse (art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Inlämning av avtalet är frivilligt och har inget samband med det pågående ansökningsförfarandet. Den jobbsökande kan när som helst återkalla sitt godkännande. I detta fall kommer uppgifterna från poolen för jobbsökande att raderas oåterkalleligt, förutsatt att det inte finns några lagliga skäl för lagring. Uppgifterna från sökandepoolen kommer att raderas oåterkalleligt senast två år efter att samtycke har lämnats.

8. Schletter Configurator

Vår Schletter Configurator är en programvara för våra kunder och grossister som kräver förhandsregistrering. Registreringen tjänar till att legitimera och aktivera användarna. Användarkontot aktiveras efter registrering och bekräftelse av e-postadressen av våra anställda. De uppgifter som du lämnar under registreringen kommer att samlas in. De insamlade uppgifterna används uteslutande för att aktivera programvaran. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse enligt art. 6 avsn. 1 mening 1 lit. f) av dataskyddsförordningen att kontrollera kraven för användning av vår programvara. De insamlade uppgifterna kommer inte att behandlas för något annat ändamål än legitimering.

Om användare lagrar data som t.ex. kundinformation i form av ett projektnamn i programvaran lagras detta endast lokalt av respektive användare och överförs inte till oss.

En Google Maps-tjänst är integrerad i vår programvara, vilket gör det möjligt för användaren att planera och beräkna solcellsanläggningar genom att använda bilder av tak från Google Maps som beräkningsgrund. I princip överförs inga uppgifter till Google Maps när du använder vår programvara. Först när adressuppgifterna matas in överförs de till Google Maps för att visa den korrekta adressen på Google Maps. Inga ytterligare uppgifter kommer att överföras. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utöver detta.

De insamlade uppgifterna raderas om de inte längre behövs för att legitimera användarkontot eller om användaren begär att hans eller hennes konto raderas. Användaren har också möjlighet att när som helst se och ändra de uppgifter som lagras om dem via sitt användarkonto. Du kan när som helst begära att ditt användarkonto avslutas på följande adress: calculator@schletter-group.com

9. VÅRA UPPTRÄDANDEN PÅ SOCIALA MEDIER

Uppgiftsbehandling av sociala nätverk    
Vi har offentligt tillgängliga profiler på sociala nätverk. Vanligtvis analyserar sociala nätverk som Facebook, Twitter, etc. ditt användarbeteende när du besöker deras webbplatser eller en webbplats med integrerat innehåll i sociala medier (som knappar eller bannerannonser). Ett stort antal behandlingar som är relevanta för uppgiftsskydd initieras när en användare besöker oss på vår närvaro på sociala medier. Specifikt betyder detta följande:

Om du besöker oss på vår närvaro på sociala medier medan du är inloggad på ditt sociala mediekonto, kan operatören av portalen för sociala medier koppla ditt besök till vår närvaro på sociala medier med ditt användarkonto. Dina personuppgifter kan dock även samlas in även när du inte är inloggad eller inte har skapat ett konto på respektive sociala medieportal. I det här fallet samlas uppgifter till exempel in via cookies som sparas på din enhet eller genom att hämta din IP-adress.

Baserat på insamlade uppgifter kan operatörer av sociala medieportaler skapa användarprofiler där dina preferenser och intressen lagras. Annonser som är relevanta för dina intressen kan därmed visas medan du är på sociala medier eller någon annanstans. Om du har ett konto hos respektive sociala nätverk kan intresserelaterade annonser visas på alla enheter du är eller var inloggad på.

Observera också att vi inte kan spåra alla bearbetningsoperationer på sociala medieportaler. Beroende på leverantör kan operatörer av sociala medieportaler potentiellt även utföra andra bearbetningsoperationer. Användarvillkoren och uppgiftsskyddsbestämmelserna för respektive sociala medieportaler ger detaljerad information om detta.

Rättslig grund    
Vår närvaro på sociala medier säkerställer vår omfattande närvaro på internet, vilket utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i § 6 (1) lit. f i GDPR. Analysprocesser som initieras av sociala nätverk kan baseras på avvikande rättsliga grunder, som ska klargöras av leverantörerna av dessa sociala nätverk (t.ex. samtycke i den mening som avses i art. 6 (1) lit. a i GDPR).

Ansvariga parter och hävdande av rättigheter    
Vi och operatören av den sociala medieplattformen är gemensamt ansvariga för uppgiftsbehandlingsoperationer som initieras när du besöker någon av vår närvaro på sociala medier (t.ex. Facebook). Du kan i huvudsak hävda dina rättigheter (information, rättelse, radering, begränsning av behandling, uppgiftsportabilitet och invändning) mot oss och operatören av respektive sociala medieportal (t.ex. Facebook).

Observera att, trots vårt gemensamma ansvar med operatörer av sociala medieportaler, kan vi inte på ett heltäckande sätt påverka uppgiftsbehandlingen av sociala medieportaler. Våra alternativ är i huvudsak anpassade till respektive leverantörs affärspolicy.

Lagringstid    
Uppgifter som samlas in direkt av oss via närvaro på sociala medier raderas i våra system så snart syftet med dess lagring inte längre är giltigt, eller om du begär radering av sådana uppgifter eller återkallar ditt samtycke med avseende på lagring. Lagrade cookies finns kvar på konsumentens enhet tills användaren raderar dem. Obligatoriska lagbestämmelser (särskilt lagringsvillkor) förblir oberörda. Vi har inget inflytande på lagringsperioden för användaruppgifter som används av operatörer av sociala nätverk för sina egna syften. För detaljerad information, se informationen som tillhandahålls direkt av operatörerna av sociala nätverk (t.ex. som anges i deras uppgiftsskyddsförklaringar, se nedan).

10. SOCIALA NÄTVERK I DETALJ

Facebook    
Vi har en profil på Facebook. Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland är tjänsteleverantören. Enligt Facebook överförs insamlade uppgifter till USA och andra tredjeländer. Vi har slutit ett samarbetsavtal med Facebook (Controller Addendum).Avtalet definierar vårt och Facebooks ansvar med avseende på behandling av uppgifter när användare besöker vår Facebook-sida. Du kan se detta avtal genom att klicka på följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan självständigt konfigurera dina annonsinställningar i ditt användarkonto genom att klicka på följande länk och logga in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Överföringen av data till USA baseras på standardavtalsklausulerna från Europeiska kommissionen. Detaljer finns i följande: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://sv-se.facebook.com/help/566994660333381. Detaljerad information om detta finns i Facebooks uppgiftsskyddsdeklaration: https://www.facebook.com/about/privacy/.

LinkedIn    
Vi har en profil på LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn använder annonscookies.

Använd följande länk om du vill inaktivera LinkedIns annonscookies: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Överföringen av data till USA baseras på standardavtalsklausulerna från Europeiska kommissionen. Detaljer finns i följande: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa och https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Detaljerad information om behandlingen av dina personuppgifter finns i LinkedIns uppgiftsskyddsdeklaration: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

LinkedIn-flödena på denna webbplats importeras via juicer.io. Uppgifterna samlas in och lagras för marknadsföring, marknadsundersökningar och optimeringsändamål på grundval av webbplatsoperatörens legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR). För mer information hänvisas till integritetspolicyn för juicer.io: https://www.juicer.io/privacy

Senaste ändring oktober 2023

Triangle Mesh