Schletter Logo

Vi stöder

hållbarhet.

Solcellsindustrin utgör en viktig nyckel till att lösa en av vår tids mest angelägna utmaningar: Bekämpning av klimatförändringar och uppnå omställning till en grön och hållbar energi. Därför stöder vi solenergi och allt den står för. Som en av de ledande tillverkarna av monteringssystem för solpaneler är vi stolta över att direkt bidra till den gröna energiomställningen. Mer än 50 GWp solenergi har installerats på våra system över hela världen. Detta innebär att vi för närvarande bidrar till att spara omkring 31,4 miljoner ton CO₂ varje år.

Vi tror också att en växande solcellsindustri är en tidvattenvåg som lyfter alla båtar - kunder, investerare, konkurrenter, mänskligheten, miljön och oss själva. Och att ekonomisk framgång och hållbarhet måste gå hand i hand om vi ska kunna åstadkomma en varaktig förändring. Att hitta en balans mellan dessa aspekter är viktigt för våra kunder och för vår egen verksamhet. Och det är grunden för vår ambitiösa CSR-policy som vi har infört och ständigt förbättrar i hela vårt företag.

Vi gör den gröna energiomställningen möjlig varje dag

VI SPARAR

>31,4 miljoner

ton CO₂ varje år

genom sammanlagt 50 GW solcellskapacitet installerad med Schletter-system

Detta motsvarar de årliga CO₂ utsläppen från

3,1 miljoner

Tyska medborgare

Källa för omräkningsformeln: Tysklands federala miljömyndighet och Solarcluster Baden-Württemberg

LÄS VÅR ALLRA FÖRSTA CSR-RAPPORT.

Vi arbetar hårt för att göra världen till en rättvisare, renare och mer hållbar plats att leva på. Däremot har vi aldrig riktigt formulerat våra mål, åtgärder eller den påverkan vi har som företag. Förrän nu.

Det har tagit oss månader att sammanställa vår första CSR-rapport, och vi är så stolta över att äntligen kunna dela den med er. Här hittar du vår ärliga, djupgående redogörelse för 2023 ur olika miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade perspektiv.

Vi kommer att publicera uppdaterade CSR-rapporter varje år från och med nu — men för tillfället kan du gärna hämta ditt exemplar av originalet.

VI STÖDER

VÅRA MILJÖMÅL.

Det är svårt att göra framsteg med något som man varken kan spåra eller mäta, så vi är stolta över att ha formaliserat en uppsättning mål som ska vägleda våra åtaganden att minska våra koldioxidutsläpp och ekologiska fotavtryck, bevara och förlänga resurser samt anamma metoder som bidrar till en renare och hälsosammare planet.

Med tiden, och beroende på vilka framsteg vi gör, kommer dessa mål att utvecklas kontinuerligt. Men i nuläget är de:

I SLUTET AV 2024:

 • > 50 % återvunna förpackningar/förpackningar av ett enda material/alternativa förpackningsmaterial
 • > 95 % återvinningsbart material i slutet av våra produkters livscykel

I SLUTET AV 2025:

 • 100 % övervakad leveranskedja (nivå 1)
 • > 50 % återvunnet material i våra produkter
 • Minska våra produkters koldioxidavtryck genom att minska deras effekt/vikt-förhållande (kg material per megawatt installerad kapacitet) med 5 % per år

SENAST 2028:

 • Uppnå 100 % grön eller förnybar störmförsörjning för administrativa arbetsstationer på Schletters anläggningar

Vi stöder

En ljusare framtid

Vi stöder

kvalitet

Enastående kvalitet är och har alltid varit en integrerad del av vår hållbarhetsstrategi. Våra monteringssystem är byggda för att hålla. De är kända i branschen för sin avancerade teknik och exceptionella tålighet.

Vår definition av kvalitet sträcker sig betydligt längre än bara till att producera den bästa möjliga produkten för det avsedda ändamålet. Den innebär också att vi använder de resurser vi behöver för att producera våra produkter på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta är en inställning som är djupt rotad i Schletters DNA.

Vårt kompromisslösa kvalitetsåtagande återspeglas i de högsta teknik- och tillverkningsstandarderna. Vi eftersträvar ”noll-fel-målet” hos alla våra produkter. Vi har stöttat detta mål genom strikta och tydligt definierade processer och förebyggande riskhantering genom hela vår produktions- och leverantörskedja. Dessa inkluderar riktlinjen för konstruktionskomponenter, byggsatser för aluminiumkonstruktioner (EN 1090-1, EN 1090-2 och EN 1090-3) och maskindirektivet (2006/42/EG). Och vi genomför kontinuerlig utbildning och kontroll för att säkerställa att dessa höga standarder uppfylls.

STATISK SÄKERHET

 • Optimalt materialutnyttjande
 • Kontrollerad leverantörskvalitet
 • Säker beräkning
 • Detaljerad konstruktion

PRESTANDAOPTIMERING

 • Förbättrad materialanvändning
 • Effektiv tillverkningsprocess
 • Optimerad logistik
 • Tidsbesparande montering

HÅLLBARHET

 • Hållbart val av material
 • Extremt lång livslängd
 • Återanvändbara material
 • Låg underhållsintensitet
UL-certified.png
intertek.png
EUPD_Research_Siegel_Mounting_ESP.png
EUPD_Research_Siegel_Mounting_DACH.png
IEC_international-electrotechnical-commission.png
CE_conformite-europeenne.png
black-veatch.png

Vi stöder

hållbara utvecklingsmål

Som ett av de ledande företagen för montering av solceller i världen bidrar vi till flera gigawatt solcellsprojekt varje år. Främjandet av ren och förnybar energi är dock bara en aspekt av hållbarhet. Det finns många fler områden där vi måste agera om vi vill säkra en fredlig och välmående framtid för vår planet.

FN har definierat dessa åtgärdsområden i Agenda 2030 för hållbar utveckling med 17 mål för hållbar utveckling, (Sustainable Development Goals - SDGs). På frågan vilken inverkan vi kan ha som företag, har vi åtagit oss att uppfylla 12 specifika SDGer.

#1

Ingen fattigdom

#2

Ingen hunger

#3

Hälsa och välbefinnande

#5

Jämställdhet

#6

Rent vatten och sanitet

#7

Prisvärd och ren energi

#8

Drägligt arbete och ekonomisk tillväxt

#9

Industri, innovation och infrastruktur

#11

Hållbara städer och samhällen

#12

Ansvarsfull konsumtion och produktion

#13

Klimatåtgärder

#17

Partnerskap för att uppnå målen

Vi stöder

våra medarbetare

När det gäller värdefulla resurser är våra medarbetare en av de mest ovärderliga resurserna vi har. Det är därför vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där vi tar hand om varandra, drar nytta av varandras olika synsätt och färdigheter och arbetar för att förändra allas liv, inklusive våra egna, till det bättre. Som arbetsgivare är vi måna om mångfald, jämlikhet och integration. Nästan 40 procent av våra anställda utanför chefspositioner är kvinnor och vi uppmuntrar aktivt kvinnor att ta ledande befattningar. Vi välkomnar och respekterar särskilt arbetstagarnas rättigheter och medbestämmanderätt. Våra kollegor i Kina åtnjuter jämförbara förmåner, oavsett om de är anställda av oss eller har tillfälliga kontrakt med en tredjepartsleverantör.

Vi mäter personalomsättningen och trivseln och överträffar ständigt branschens riktmärken. Under 2022 skapade vi mer än 100 nya jobb, hälften av våra medarbetare fick kompetensbaserad utbildning och 20 procent fick träning i livskunskap. Närmare 5 procent av våra medarbetare har blivit befordrade.

På vår produktionsanläggning har vårt hälso- och arbetsplatssäkerhetssystem certifierats enligt ISO 45001:2018 av TÜV Nord, genom vilket vi säkrar en hälsosam arbetsplats som förebygger arbetsrelaterade skador och ohälsa, och vi fortsätter proaktivt att förbättra vår arbetsmiljö.

VÅRA PERSONALPRINCIPER

Utveckling i yrket

Utbildningsbidrag, utbildningsprogram, språkkurser

Friskvård

Friskvårdsdagar, cykeluthyrning, erbjudanden om ergonomi med mera

Företagspension

Individuella bidrag för en trygg pensionsförsäkring

Balans mellan jobb och fritid

Flexibla karriärvägar, arbetstider och arbetsplatser

Platta hierarkier

Maximalt fyra hierarkiska nivåer i hela företaget

Medbestämmanderätt

Företagets förslagssystem och företagsråd

Fitnessprogram

Tillgång till över 8000 partners i vårt nätverk för sport och hälsa

Vad mer vi erbjuder

Drycker/snacks, bordsfotboll, företagsevenemang med mera

Schletter är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter. Kvalificerade sökande erbjuds anställning utan hänsyn till ålder, hudfärg, tro, kön, nationellt ursprung, sexuell läggning, funktionshinder eller veteranstatus. Våra anläggningar är designade för att uppfylla tillgänglighetskraven för personer med fysiska funktionshinder.

Vi stöder

våra kunder

Våra produkter påverkar direkt försörjningen av ren och hållbar solenergi. Vi säkrar detta genom omfattande kvalitetskontrollmekanismer och ett antal kvalitetscertifieringar från tredje part. Därför erbjuder vi med gott självförtroende omfattande garantier för alla våra produkter på upp till 25 år. Vi mäter kundtillfredsställelse och uppmuntrar aktivt kundernas feedback, som vi tar med i vidareutvecklingen av våra produkter och tjänster.

Vi värdesätter integritet och dataskydd. Vår data- och sekretesspolicy är allmänt tillgänglig, dessutom har vi en formell uppförandekod för datahantering. Alla kontaktlistor och e-postmarknadsföringsaktiviteter uppfyller kraven i GDPR. Våra anställda som har tillgång till data utbildas i dataskyddspolicyer.

VI STÖDER

våra samhällen

En av våra styrkor som företag är att ha en mångfald bland våra medarbetare. Vår rekryteringspolicy är inkluderande och vi är måna om mångfald, jämlikhet och integration. Vår personal får utbildning i mångfald, jämlikhet och integration. Våra anläggningar är tillgängliga för personer med fysiska funktionshinder.

Vår företagsverksamhet stärker lokalsamhällena och bidrar till deras välstånd: Under 2022 hade vi en 15-procentig jobbtillväxt för hel- och deltidstjänster. Mer än 80 procent av våra kostnader för sålda varor förbrukas i det land där verksamheten bedrivs. Våra externa bemanningstjänster är ansvariga att följa vår uppförandekod och vi genomför regelbundna granskningar av våra underleverantörer, inklusive korrigerande åtgärder för kontinuerlig förbättring.

Vårt mål är att bygga långsiktiga relationer med våra leverantörer (för närvarande 96 månader i genomsnitt) för att växa tillsammans och förbättra våra sociala och miljömässiga prestationer.

Vi stöder

efterlevnad

Våra kärnvärden och riktlinjer för affärsetik, efterlevnad, företagsstyrning och investerarengagemang beskrivs i Schletters uppförandekod. Den innehåller strikta antikorruptionspolicyer och övervakningsmekanismer för affärsetik och korruption, vi har också integrerat den brittiska anti-slaverilagen i våra riktlinjer.

Vår årsredovisning granskas årligen av auktoriserade revisorer. Våra granskade årsredovisningar finns för investerare på vår sida för Investerarrelationer. Vår styrelse och rådgivande kommitté har en könsmässig fördelning av en tredjedel kvinnor och två tredjedelar män. Styrelsen är oberoende och följer noggrant företagets verksamhet och prestationer. Beträffande kompetens har styrelsen ett brett spektrum av kompetenser och ledamöterna är erkända experter inom sina respektive expertområden, som omfattar finansiering, verksamhet samt juridik, bolagsstyrning och efterlevnad.

Vi har förbundit oss att inte bedriva någon verksamhet i konfliktområden eller känsliga ekosystem. Vi granskar våra leverantörer regelbundet beträffande arbetsförhållanden och negativ social eller ekologisk påverkan.

Florian Beetz - Compliance Officer

Triangle Mesh