Schletter Logo

Polityka prywatności.

1. Informacje dotyczące ochrony danych

Informacje ogólne     
Przedstawione poniżej informacje pozwolą Użytkownikowi w łatwy sposób zorientować się, co dzieje się z jego danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane celem zidentyfikowania określonego Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych, które zamieściliśmy pod kopią niniejszego dokumentu.

REJESTROWANIE DANYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na niniejszej stronie internetowej (np. „Administrator”)?     
Dane znajdujące się na niniejszej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje wymagane przepisami prawa” na tej stronie.

W jaki sposób rejestrujemy dane Użytkownika?     
Gromadzimy dane w rezultacie udostępnienia ich przez Użytkownika. Przykładowo, danymi mogą być informacje wprowadzane przez Użytkownika w naszym formularzu kontaktowym. Nasze systemy IT automatycznie rejestrują inne dane, w momencie gdy Użytkownik odwiedza naszą stronę internetową. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas przebywania na stronie). Te informacje są rejestrowane automatycznie, w momencie gdy Użytkownik odwiedza niniejszą stronę internetową.

Jaki jest cel wykorzystania danych Użytkownika?     
Część informacji jest generowana celem zapewnienia bezproblemowego działania strony internetowej, w tym funkcji newslettera, odpowiadania na zapytania kontaktowe i komunikacji z użytkownikiem. Inne dane mogą być wykorzystywane celem dokonania analizy wzorców korzystania przez Użytkownika.

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w odniesieniu do przedmiotowych informacji?     
Użytkownik ma prawo do uzyskania w dowolnym momencie informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych, bez obowiązku ponoszenia opłat za ich ujawnienie. Użytkownik ma również prawo zażądać dokonania korekty lub usunięcia jego danych. W przypadku pytań dotyczących tej lub innej kwestii związanej z ochroną danych osobowych, można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przepisami prawa” na niniejszej stronie internetowej. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Ponadto, Użytkownik ma prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych” naszego Oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych.

Narzędzia do analizy danych zapewnione przez stronę trzecią     
Istnieje możliwość, że podczas odwiedzania niniejszej strony internetowej, wzorce przeglądania stron przez Użytkownika będą poddawane analizie statystycznej. Taka analiza jest wykonywana przeważnie na podstawie plików cookie i za pomocą programów do analizy. Co do zasady, analiza wzorców przeglądania stron przez Użytkownika jest przeprowadzana anonimowo, tzn. nie ma możliwości prześledzenia wzorców przeglądania stron przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec takich analiz lub może uniemożliwić ich przeprowadzanie, zaprzestając korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat narzędzi oraz możliwości wniesienia sprzeciwu można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych, znajdującym się poniżej.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny     
Niniejsza strona internetowa jest zarządzana przez zewnętrznego dostawcę usług (Dostawca hostingu). Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach Dostawcy hostingu. Dane te mogą obejmować m.in. adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikację, informacje o umowach, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do stron internetowych i inne dane generowane przez stronę internetową. Korzystamy z Dostawcy hostingu w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i aktualnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dostawca hostingu będzie przetwarzał dane Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich obowiązków i wykonania naszych poleceń w odniesieniu do tych danych.

Realizacja umowy o przetwarzanie danych dotyczących kontraktu     
W celu zapewnienia, że dane są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, zawarliśmy z Dostawcą hostingu umowę o przetwarzaniu zleceń.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych     
Operatorzy niniejszej strony internetowej i jej podstron poważnie podchodzą do kwestii ochrony danych osobowych Użytkownika. W związku z tym traktujemy dane osobowe Użytkownika jako informacje poufne, a także zapewniamy zgodność z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych. Za każdym razem, podczas korzystania z niniejszej strony internetowej, gromadzone są różne informacje dotyczące Użytkownika. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane celem zidentyfikowania określonego Użytkownika. W niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych wyjaśniliśmy, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśniliśmy także, w jaki sposób oraz w jakim celu gromadzone są te informacje. Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (np. za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną) może być narażona na luki w systemie zabezpieczeń. Nie ma możliwości zapewnienia całkowitej ochrony danych przed dostępem strony trzeciej.

Informacje o stronie, ponoszącej odpowiedzialność (w RODO zwanej „Administratorem”)     
Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej jest:

Schletter Solar GmbH     
Alustraße 1     
83527 Kirchdorf     
Niemcy     
Tel.: +49 8072 / 9191-0     
E-mail: info@schletter-group.com     
Strona internetowa: www.schletter-group.com

Schletter Invest GmbH     
Alustraße 1     
83527 Kirchdorf     
Niemcy     
Tel.: +49 8072 / 9191-0     
E-mail: info@schletter-group.com

Schletter España S.L.     
Poligono Industrial Cañada de Praes C/ Pintores 23     
3191 Pilar de la Horadada (Alicante)     
Hiszpania     
Tel.: +34 96 676 7534     
E-mail: info.es@schletter-group.com

Dr. Zapfe GmbH     
Alustraße 1     
83527 Kirchdorf     
Niemcy     
Tel.: +49 8072 / 9191-280     
E-mail: info@ing-zapfe.de

Administratorem jest osoba fizyczna lub podmiot prawny, samodzielnie lub wraz z innymi podejmujący decyzje w zakresie celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Jesteśmy prawnie zobligowani do wyznaczenia Inspektora ochrony danych osobowych     
Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych osobowych z ramienia naszej firmy.

Dr. Georg F. Schröder, LL.M.     
Prannerstr. 1     
80333 München / Niemcy    
Tel.: +49-89 – 954 597 520     
E-mail: georg.schroeder@legaldata.law

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych     
Możliwość realizacji szerokiego zakresu operacji przetwarzania danych istnieje wyłącznie pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać każdą udzieloną zgodę. W tym celu ma obowiązek przesłania nam nieformalnego powiadomienia drogą mailową. Nie narusza to zgodności z jakimkolwiek prawem gromadzenia danych, które obowiązywało przed wycofaniem zgody.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)     
W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ WYJĄTKOWĄ SYTUACJĘ. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO RODZAJU PROFILOWANIA OPIERAJĄCEGO SIĘ NA TYCH PRZEPISACH. W CELU USTALENIA PODSTAWY PRAWNEJ WSZELKIEGO PRZETWARZANIA DANYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM DOTYCZĄCYM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU PRZEZ UŻYTKOWNIKA, PRZESTANIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE, KTÓRE GO DOTYCZĄ, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ WAŻNE POWODY UZASADNIAJĄCE PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD JEGO INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŻELI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONANIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).    
JEŻELI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC TAKIEGO PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH. POWYŻSZE DOTYCZY RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego     
W przypadku naruszeń RODO, osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym regularnie zamieszkują, pracują lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi przysługuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych     
Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przekazali, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jemu lub stronie trzeciej wszelkie dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub w celu realizacji umowy. Przeniesienie danych bezpośrednio na innego administratora, zgodnie z żądaniem Użytkownika, może być zrealizowane wyłącznie wówczas, gdy jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS     
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania treści poufnych, takich jak informacje o zamówieniach lub zapytań, przekazywanych przez Użytkownika nam jako operatorowi witryny, niniejsza strona internetowa korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać na podstawie wiersza adresu w przeglądarce – zmienia się on z „http://” na „https://” – oraz na podstawie ikony kłódki, wyświetlanej w wierszu przeglądarki. Jeżeli jest włączone szyfrowanie SSL lub TLS, strony trzecie nie zobaczą danych przekazywanych nam przez Użytkownika.

Informacje o danych, sprostowanie i usunięcie danych     
W ramach obowiązujących przepisów ustawowych Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o zarchiwizowanych danych osobowych, które go dotyczą, źródle ich pochodzenia, odbiorcach oraz celu przetwarzania tych danych. Użytkownik ma również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących tej lub innej kwestii dotyczącej danych osobowych, można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przepisami prawa”.

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania     
Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą. W tym celu można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przepisami prawa”. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania obowiązuje w następujących przypadkach:

 • W przypadku, gdy Użytkownik zakwestionuje poprawność zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj będziemy potrzebować czasu na weryfikację takiego roszczenia. W czasie trwania weryfikacji, Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas jego danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa/odbywało się w sposób niezgodny z prawem, Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast żądania ich usunięcia.
 • Jeżeli dane osobowe Użytkownika nie będą nam już potrzebne, a będą potrzebne Użytkownikowi celem wykonywania, obrony lub dochodzenia praw, Użytkownik będzie miał prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast żądania ich usunięcia.
 • Jeżeli Użytkownik wniesie sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, konieczne będzie porównanie praw naszych i Użytkownika. Do momentu ustalenia, czyje interesy przeważają, Użytkownik będzie miał prawo, zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.


Jeżeli Użytkownik zażąda ograniczenia przetwarzania danych osobowych, takie dane – oprócz archiwizacji – będą mogły być przetwarzane wyłącznie za zgodą Użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony praw wynikających z przepisów prawa, lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego wskazane przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Przekazywanie danych
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przekazujemy stronom trzecim tylko, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • jest to prawnie dopuszczalne i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO wymagane w celu realizacji stosunku umownego z osobą, której dane dotyczą, lub do przeprowadzenia przedumownych czynności.
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO istnieje prawny obowiązek do przekazania danych. Możemy być prawnie zobowiązani do przekazywania danych organom publicznym, np. organom podatkowym, instytucjom ubezpieczeń społecznych, kasom chorych, organom nadzoru i organom ścigania przestępstw.
 • przekazywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu firmy lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, i nie ma podstaw do przyjęcia, że osoba, której dane dotyczą, ma nadrzędny uzasadniony interes w nieprzekazywaniu swoich danych osobowych.
 • zgodnie z art. 28 RODO korzystamy podczas przetwarzania danych z usług zewnętrznych dostawców (tzw. podmiotów przetwarzających), którzy zostali zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się z danymi osoby, której dane dotyczą.
  Korzystamy z usług takich dostawców w następujących obszarach:

  • IT
  • Logistyka
  • Telekomunikacja
  • Dystrybucja
  • Marketing

Jesteśmy uprawnieni do udostępniania, sprzedaży lub przekazywania danych osobowych w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją, sprzedażą wartości majątku lub postępowaniem upadłościowym. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych, które (przed transakcją i po jej zawarciu) są przekazywane lub przesyłane do nowej firmy.

Przekazywanie danych do państw trzecich     
Jeśli dane są przetwarzane w państwie nienależącym do Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) („państwo trzecie”) lub są przetwarzane w ramach korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania bądź przekazywania danych stronom trzecim, może to mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne do wypełnienia naszych (przed)umownych zobowiązań, za zgodą Użytkownika (po przekazaniu odpowiednich szczegółowych informacji w tym zakresie oraz imiennego wykazu poszczególnych państw trzecich), na podstawie obowiązku prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Na podstawie zgody ustawowej lub umownej, przetwarzamy dane lub wyrażamy zgodę na ich przetwarzanie w państwie trzecim, wyłącznie po spełnieniu wymagań art. 44 i nast. RODO. W związku z tym dane są przetwarzane np. na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane ustanowienie poziomu ochrony danych odpowiadającego poziomowi UE lub przestrzeganie oficjalnie uznanych szczególnych zobowiązań umownych (tzw. „standardowych klauzul umownych”).

Należy pamiętać, że poziom ochrony danych w takich państwach trzecich jest niższy niż poziom ochrony danych na obszarze Unii Europejskiej.

Spółka Schletter Group, w tym również Administrator, posiada biura w wymienionych poniżej państwach poza UE, dlatego dane mogą być przetwarzane również tam:

Państwo: Turcja     
Adres firmy: Schletter Enerji ve Metal Malz.Üretim ve Paz.Tic.Ltd. Sti, Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad., No:3/A Brandium R5 Kat:16 D:99, 34750 Ataşehir/STAMBUŁ/TURCJA, info.de@schletter-group.com

Państwo: RPA     
Adres firmy: Schletter South Africa Pty. Ltd., Unit F4, Pinelands Business Park, New Mill Road, Pinelands 7430, RPA (ZA), info.za@schletter-group.com

Państwo: Australia     
Adres firmy: Unit 4, 27 Williamson Road, NSW 2565 Ingleburn, AUSTRALIA, info.au@schletter-group.com

Państwo: Chiny     
Adres firmy: Schletter (Shanghai) Solar Technology Co., Ltd., No.1201 Xingrong Road, Shanghai 201807, PR CHINY, info.cn@schletter-group.com

Państwo: Japonia i Tajwan     
Adres firmy: Schletter Japan K.K.; Schletter Taiwan K.K., 4F Akasaka KTOWER, 1-2-7 Motoakasaka, Minato-ku Tokio 107-0051, Japonia, info.jp@schletter-group.com

Państwo: USA     
Adres firmy: Schletter NA, Inc., 11529 Wilmar Blvd, Charlotte, NC 28273, info.us@schletter-group.com

W przypadku przekazywania danych osobowych do tych państw, firma Schletter wdrożyła standardowe klauzule umowne w tym zakresie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz w celu zapoznania się z standardowymi klauzulami umownymi, należy wysłać wiadomość e-mail na adres info@schletter-group.com.

Blokowanie niechcianych wiadomości e-mail     
Niniejszym wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych, opublikowanych wraz z informacjami obowiązkowymi w sekcji „Informacje wymagane przepisami prawa”, w celu przesyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, których wyraźnie nie żądaliśmy. Operatorzy niniejszej strony internetowej i jej podstron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji promocyjnych, na przykład w formie SPAMU.

4. Rejestrowanie danych na niniejszej stronie internetowej

Pliki cookie     
W pewnych przypadkach nasza strona internetowa i jej podstrony korzystają z tzw. plików cookie. Pliki te w żaden sposób nie uszkodzą komputera Użytkownika ani nie zawierają wirusów. Korzystamy z plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla Użytkownika, bardziej efektywna oraz bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, pobierane na komputer Użytkownika i przechowywane przez przeglądarkę. Większość plików cookie, których używamy to tzw. „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane w momencie, gdy Użytkownik opuści stronę internetową. Inne pliki cookie będą archiwizowane na urządzeniu do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę Użytkownika podczas kolejnej wizyty na naszej stronie. Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienia każdorazowo podczas pobierania plików cookie oraz mieć możliwość akceptowania ich tylko w określonych przypadkach lub nieakceptowania plików cookie w określonych sytuacjach lub generalnie oraz aby włączyć opcję automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookie, funkcje niniejszej strony internetowej mogą zostać ograniczone. Pliki cookie wymagane celem realizacji operacji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których Użytkownik chce korzystać (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przechowywanie plików cookie leży w uzasadnionym interesie operatora niniejszej strony internetowej i ma na celu zapewnienie bezproblemowego działania pod kątem technicznym oraz optymalizację usług świadczonych przez operatora. Jeżeli wymagana jest odpowiednia umowa (np. umowa o przechowywaniu plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; umowę można uchylić w dowolnym momencie. Inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy wzorców przeglądania stron), które mają być przechowywane, omówiono oddzielnie w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki log serwera     
Dostawca niniejszej strony internetowej i jej podstron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach log serwera, które są automatycznie przekazywane nam przez przeglądarkę Użytkownika. Informacje te obejmują:

 • Typ i wersję używanej przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Link odsyłający
 • Nazwę hosta komputera, z którego uzyskano dostęp do strony
 • Czas przesłania zapytania do serwera
 • Adres IP


Powyższe dane nie są łączone z innymi źródłami danych. Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W uzasadnionym interesie operatora leży prawidłowe i czytelne przedstawienie i optymalizacja strony internetowej. W tym celu konieczne jest zapisywanie plików log serwera.

Formularz kontaktowy     
W przypadku przesłania nam zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje oraz wszelkie dane do kontaktu w nim podane, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku pojawienia się kolejnych. Nie udostępnimy tych informacji bez zgody Użytkownika. Te dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli zapytanie Użytkownika ma związek z realizacją umowy lub jeżeli zachodzi konieczność wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach dane są przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes w zakresie efektywnego przetwarzania zapytań do nas skierowanych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie umowy Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli jest to wymagane. Informacje podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym przechowujemy do momentu zażądania ich usunięcia, wycofania zgody na archiwizację danych lub jeśli cel, dla którego informacje są archiwizowane przestanie istnieć (np. po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika). Nie narusza to żadnych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – w szczególności dotyczących okresów przechowywania danych.

Zapytanie kierowane drogą mailową, telefoniczną lub faksem     
Jeśli Użytkownik skontaktuje się z nami korzystając z poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie wraz ze wszystkimi związanymi z tym danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Nie przekazujemy tych danych bez zgody Użytkownika. Te dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli zapytanie Użytkownika ma związek z realizacją umowy lub jeżeli zachodzi konieczność wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach dane są przetwarzane za zgodą Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży efektywne przetwarzanie skierowanych do nas zapytań. Dane, które Użytkownik przyśle nam za pośrednictwem zapytań w formularzu kontaktowym przechowujemy do momentu, gdy Użytkownik zażąda ich usunięcia, wycofa zgodę na ich przechowywanie lub gdy wygaśnie cel ich przechowywania (np. po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika). Obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności ustawowy obowiązek przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na niniejszej stronie internetowej     
Użytkownik może zarejestrować się na niniejszej stronie internetowej, aby móc korzystać z jej dodatkowych funkcji. Dane podane przez Użytkownika możemy wykorzystać wyłącznie w odniesieniu do danej oferty lub usługi, z której chce on skorzystać. Należy podać kompletne informacje wymagane w momencie rejestracji. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona. Adres e-mail podany podczas procesu rejestracji wykorzystujemy celem powiadamiania Użytkownika o ważnych zmianach w zakresie naszej oferty produktowej lub w przypadku modyfikacji technicznych. Dane podane podczas procesu rejestracji przetwarzamy za zgodą Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane zapisywane podczas procesu rejestracji przechowujemy tak długo, jak Użytkownik pozostaje zarejestrowany na tej stronie internetowej. Po wyrejestrowaniu się dane te są usuwane. Nie narusza to obowiązujących ustawowych okresów przechowywania danych.

Przetwarzanie danych (dane dotyczące klienta i umowy)     
Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, organizacji treści lub zmiany stosunku prawnego (baza danych). Powyższe działania odbywają się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych celem realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej (dane o użytkowaniu) tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług i wystawiania dla niego faktur. Gromadzone dane Użytkownika są usuwane po zrealizowaniu zlecenia lub zakończeniu stosunków handlowych. Nie narusza to obowiązującego ustawowego obowiązku przechowywania.

5. Narzędzia do analizy i reklama

a) Google Analytics     
Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika, umożliwiające analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje generowane za pomocą plików cookie na temat korzystania przez Użytkownika z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane. Przechowywanie plików cookie Google Analytics oraz wykorzystanie tego narzędzia do analizy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Analiza wzorców korzystania leży w uzasadnionym interesie operatora niniejszej strony internetowej i ma na celu optymalizację usług oferowanych online oraz działania reklamowe operatora. Jeżeli wymagana jest odpowiednia umowa (np. umowa o przechowywaniu plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; umowę można uchylić w dowolnym momencie.

Anonimizacja IP     
Na tej stronie internetowej uruchomiliśmy funkcję anonimizacji IP. Z uwagi na to, Google, przed przesłaniem adresu IP Użytkownika do Stanów Zjednoczonych, skróci go w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Kompletny adres IP zostanie przesłany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tylko w wyjątkowych przypadkach będzie tam skracany. W imieniu operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z niej przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług na rzecz jej operatora, niezwiązanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany w powiązaniu z Google Analytics z przeglądarki Użytkownika, nie może być łączony z innymi danymi, znajdującymi się w posiadaniu Google.

Wtyczka przeglądarkowa     
Użytkownik może zapobiec archiwizowaniu plików cookie, zmieniając na stałe ustawienia oprogramowania swojej przeglądarki. Jednakże mamy obowiązek podkreślić, że w takim przypadku Użytkownik może nie być w stanie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto, Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) oraz ich przetwarzania przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną w poniższym linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec rejestrowania danych     
Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Na skutek takiego działania zostanie zastosowany plik cookie opt-out, który uniemożliwi zapisywanie danych Użytkownika podczas kolejnych wizyt na niniejszej stronie internetowej: Opt out

Google Analytics    
Więcej informacji na temat użytkowania danych Użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w Oświadczeniu Google o prywatności danych na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych dotyczących kontraktu     
Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych dotyczących kontraktu i w ramach korzystania z narzędzia Google Analytics kompleksowo wdrażamy rygorystyczne przepisy niemieckich organów ds. ochrony danych.

Dane demograficzne udostępniane przez Google Analytics     
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcję „danych demograficznych” udostępnianych przez Google Analytics. To zapewnia możliwość generowania raportów dostarczających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę internetową. Reklamy Google powiązane z zainteresowaniami oraz dane o osobach odwiedzających stronę, uzyskane od zewnętrznych dostawców stanowią źródło ww. informacji. Takich danych nie można przypisać do konkretnej osoby. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach dotyczących reklam na swoim koncie Google lub może ogólnie zabronić rejestrowania swoich danych przez Google Analytics, zgodnie z informacjami przedstawionymi w punkcie „Sprzeciw wobec rejestrowania danych”.

Okres archiwizacji     
Dane na poziomie użytkownika lub na poziomie zdarzenia, przechowywane przez Google, powiązane z plikami cookie, identyfikatorami Użytkownika lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy na urządzeniach z systemem Android) zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Więcej informacji można uzyskać w poniższym linku: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=pl

b) Google Tag Manager     
Korzystamy z usługi Google Tag Manager. Google Tag Manager to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, tel.: +353 1 543 1000, faks: +353 1 686 5660, e-mail: support-deutschland@google.com („Google”), która umożliwia marketingowcom zarządzanie znacznikami stron internetowych za pośrednictwem jednego interfejsu.

Google Tag Manager implementuje wyłącznie znaczniki. Znaczniki to małe elementy kodu na stronie internetowej, które są używane między innymi do pomiaru ruchu i zachowania odwiedzających, do pomiaru wpływu reklamy internetowej i kanałów społecznościowych, do stosowania remarketingu i targetowania oraz do testowania i optymalizacji witryny.

Oznacza to, że nie są wykorzystywane żadne dodatkowe pliki cookies. Nie są gromadzone żadne dane osobowe. Google Tag Manager uruchamia inne znaczniki, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub plików cookie – w szczególności wtedy, gdy użytkownik wybrał opisane powyżej rozwiązanie sprzeciwu wobec usługi Google Analytics lub dokonał odpowiednich ustawień w przeglądarce – pozostanie ona w mocy dla wszystkich znaczników śledzenia, o ile są one zaimplementowane za pomocą Google Tag Manager.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl    
Polityka prywatności w zakresie reklam: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

c) Matomo    
Korzystamy z narzędzia Matomo w celu analizy przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Wykorzystujemy zgromadzone dane i informacje między innymi do oceny i poprawy korzystania z tej strony internetowej.

Matomo to usługa z zakresu analityki internetowej. Narzędzie do analizy stron internetowych zbiera m.in. dane o tym, z jakiej strony internetowej użytkownik przyszedł (tzw. referrer), na jakie podstrony naszej strony internetowej wszedł, kiedy i z jakiego regionu lub jak często i jak długo oglądał daną podstronę. Ponadto rejestrowane mogą być ustawienia językowe na urządzeniu, typ urządzenia, ścieżka kliknięcia na stronie (ruchy myszy i przewijania) oraz pewne predefiniowane działania (tzw. konwersje).

Aby umożliwić taką analizę korzystania ze strony internetowej, na urządzeniu użytkownika ustawione zostały pliki cookies. Zebrane w ten sposób informacje przechowujemy wyłącznie na naszych serwerach w Niemczech.

Używamy Matomo z włączoną funkcją „Automatycznie anonimizuj numery IP odwiedzających”. Oznacza to, że zebrane adresy IP są skracane (tzw. maskowanie IP). Tym samym można wykluczyć odniesienie do konkretnych osób. Podstawą prawną przetwarzania danych z wykorzystaniem usługi Matomo jest zgoda użytkownika zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Matomo jest projektem typu open source. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na stronie: https://matomo.org/privacy-policy/

6. Newsletter

Rapidmail     
Celem wysyłania newslettera niniejsza strona korzysta z oprogramowania Rapidmail. Dostawcą oprogramowania jest rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Fryburg i.Br., Niemcy. Usługi Rapidmail mogą m.in. zostać wykorzystane do organizowania i analizy wysyłania newslettera. Dane podane przez Użytkownika w celu zasubskrybowania newslettera są archiwizowane na serwerach Rapidmail w Niemczech. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wykonywanie analizy przez Rapidmail, powinien anulować subskrypcję newslettera. Link do anulacji przesyłamy w każdej wiadomości z newsletterem. Ponadto, Użytkownik może anulować subskrypcję newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Analiza danych przez Rapidmail     
Wiadomości wysyłane za pośrednictwem Rapidmail w celu analizy są oznaczone tzw. „pikselami śledzącymi”, które, po otwarciu wiadomości, łączą się z serwerami Rapidmail. Dzięki temu można określić, czy wiadomość z newsletterem została rzeczywiście otwarta. Przy pomocy Rapidmail możemy określić również, czy i które linki w wiadomości z newsletterem zostały kliknięte przez odbiorcę. Wszystkie linki znajdujące się w wiadomości e-mail to tzw. linki śledzące, które umożliwiają nam liczenie kliknięć Użytkownika. Więcej informacji dotyczących funkcji analizy Rapidmail można znaleźć w tym linku: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/

Podstawa prawna     
Dane są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać anulując subskrypcję newslettera. Powyższe nie ma wpływu na zgodność z prawem wszelkich operacji przetwarzania danych, które miały miejsce przed wycofaniem zgody przez Użytkownika.

Okres przechowywania     
Dane przekazane nam w celu subskrypcji newslettera będziemy przechowywać do momentu anulowania subskrypcji newslettera przez Użytkownika lub przez dostawcę usług newslettera, a po anulowaniu subskrypcji dane zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które przechowujemy w innych celach. Po wykreśleniu z listy dystrybucyjnej newslettera, my lub dostawca newslettera możemy wpisać adres e-mail Użytkownika na czarną listę, aby zapobiec wysyłkom w przyszłości. Dane z czarnej listy są wykorzystywane tylko do tego celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesom Użytkownika, jak i naszym w zakresie zgodności z wymogami prawnymi podczas wysyłania newslettera (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane na czarnej liście są przechowywane bezterminowo. Jeżeli interes Użytkownika przekracza nasz uzasadniony interes, ten pierwszy ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przechowywania. Więcej informacji można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Rapidmail na stronie: https://www.rapidmail.de/datensicherheit

Realizacja umowy o przetwarzanie danych dotyczących kontraktu     
Zawarliśmy umowę z Rapidmail, w której wymagamy od Rapidmail ochrony danych naszych klientów i zaniechania udostępniania tych danych stronom trzecim. Umowę te można znaleźć w następującym linku: eudsgvo-20191028_145415.pdf

7. Aplikowanie o pracę

Podania o pracę     
Osobom odwiedzającym stronę internetową zapewniamy możliwość składania podań o pracę (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub w formie przesłania podania o pracę online). Poniżej przedstawiamy informacje o zakresie, celu i sposobie wykorzystywania danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w ramach procesu składania podań. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych Użytkownika odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że dane Użytkownika będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych     
W przypadku przesłania podania o pracę przez Użytkownika, będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które go dotyczą (np. dane do kontaktu i komunikacji, dokumenty rekrutacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), jeżeli będą one niezbędne do podjęcia decyzji dotyczącej nawiązania stosunku pracy. Podstawą prawną w odniesieniu do ww. jest § 26 nowej ustawy RODO zgodnie z prawem niemieckim (negocjacje w sprawie stosunku zatrudnienia), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne negocjacje w sprawie umów) i – jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik ma prawo wycofać w dowolnym momencie wszelkie udzielone zgody. Dane osobowe Użytkownika będą udostępniane w naszej firmie tylko osobom, które uczestniczą w procesie przetwarzania podania o pracę. Jeżeli po złożeniu podania o pracę, Użytkownik zostanie przyjęty, przesłane przez niego dane będą archiwizowane na podstawie § 26 nowej ustawy RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wprowadzenia stosunku zatrudnienia do naszego systemu przetwarzania danych.

Okres archiwizacji danych     
W przypadku, gdy nie mamy możliwości złożenia Użytkownikowi oferty pracy albo gdy Użytkownik odrzuci ofertę pracy lub wycofa podanie o pracę, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przesłanych danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) maksymalnie przez okres 6 miesięcy od zakończenia procedury składania podań (odrzucenie lub wycofanie podania). Po upływie tego czasu dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty rekrutacyjne zniszczone. Przechowywanie stanowi w szczególności dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli z oczywistych względów dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), zostaną usunięte dopiero po ustaniu celu dalszego przechowywania. Dane mogą być przechowywane dłużej również za zgodą Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO) lub gdy ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.

Przyjęcie do puli kandydatów     
Jeżeli nie złożymy Użytkownikowi oferty pracy, może on dołączyć do naszej puli kandydatów. W przypadku przyjęcia, wszystkie informacje z podania zostaną przeniesione do puli kandydatów w celu skontaktowania się w momencie zwolnienia pasujących wakatów. Przyjęcie do puli kandydatów odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przesłanie jest dobrowolna i nie ma związku z trwającą procedurą rekrutacyjną. Osoba, której dotyczy przyjęcie do puli może wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wówczas dane z puli kandydatów zostaną nieodwracalnie usunięte, o ile nie będzie prawnych powodów do ich przechowywania. Dane z puli kandydatów zostaną nieodwracalnie usunięte, nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.

8. Schletter Configurator

Nasz konfigurator Schletter Configurator jest oprogramowaniem dla naszych klientów i sprzedawców i wymaga wcześniejszej rejestracji. Rejestracja służy legitymizacji i aktywacji użytkowników. Konto użytkownika jest aktywowane po rejestracji i potwierdzeniu adresu e-mail przez naszych pracowników. W tym celu gromadzone są dane podane przez użytkownika podczas procesu rejestracji. Zgromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do aktywacji oprogramowania. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, czyli sprawdzenie wymagań dotyczących korzystania z naszego oprogramowania. Zgromadzone dane nie są przetwarzane w żadnym innym celu niż legitymizacja.

Jeśli użytkownicy przechowują w oprogramowaniu dane, np. informacje o kliencie w formie nazwy projektu, są one przechowywane wyłącznie lokalnie u danego użytkownika i nie są nam przekazywane.

Z naszym oprogramowaniem jest zintegrowana usługa Google Maps, która umożliwia użytkownikowi planowanie i obliczanie instalacji solarnych poprzez użycie zdjęć dachów z Google Maps jako podstawy do przeprowadzenia obliczeń. Zasadniczo podczas korzystania z naszego oprogramowania nie są przesyłane żadne dane do Google Maps. Dopiero po wprowadzeniu danych adresowych dane te są przesyłane do Google Maps w celu wyświetlenia prawidłowego adresu w Google Maps. Dalsze dane nie są przesyłane. Inne przekazywanie danych użytkownika podmiotom trzecim nie ma miejsca.

Zgromadzone dane są usuwane, jeśli nie są już potrzebne do legitymizacji konta użytkownika lub jeśli użytkownik zażąda usunięcia swojego konta. Użytkownik ma również w dowolnym momencie możliwość przeglądania i zmiany przechowywanych na jego temat danych za pośrednictwem swojego konta użytkownika. Usunięcia konta użytkownika można zażądać w dowolnym momencie pod następującym adresem: calculator@schletter-group.com

9. NASZA OBECNOŚĆ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Przetwarzanie danych przez portale społecznościowe     
Prowadzimy ogólnodostępne profile na portalach społecznościowych. Zazwyczaj portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp. dokładnie analizują zachowanie Użytkownika podczas odwiedzania ich stron internetowych lub stron ze zintegrowaną zawartością mediów społecznościowych (np. przyciski „Lubię to” lub banery reklamowe). Podczas wizyty na jednej z naszych stron w mediach społecznościowych, uruchamiane są liczne operacje przetwarzania związane z ochroną danych. Może to w szczególności oznaczać następujące sytuacje:

W przypadku wejścia na naszą stronę w mediach społecznościowych po zalogowaniu się Użytkownika na swoje konto, operator portalu społecznościowego może powiązać wizytę w naszych mediach społecznościowych z kontem Użytkownika. Jednakże gromadzenie danych osobowych może mieć miejsce również wówczas, gdy Użytkownik nie jest zalogowany, ani nie utworzył konta w danym portalu społecznościowym. W takim przypadku dane są gromadzone np. na podstawie plików cookie zapisanych na urządzeniu Użytkownika lub po uzyskaniu adresu IP.

W oparciu o zgromadzone dane, operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w ramach których przechowywane są informacje dotyczące ich preferencji oraz zainteresowań. Na skutek powyższego, gdy Użytkownik odwiedza stronę w mediach społecznościowych lub jakąkolwiek inną stronę, wyświetlane są dla niego reklamy zgodnie z zainteresowaniami. Jeżeli Użytkownik posiada konto w danym portalu społecznościowym, reklamy związane z zainteresowaniami mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jest lub był zalogowany.

Należy pamiętać także, że nie możemy śledzić wszystkich operacji przetwarzania danych w portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, operatorzy portali społecznościowych potencjalnie mają możliwość przeprowadzania też innych operacji przetwarzania danych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w warunkach korzystania z usług i przepisach o ochronie danych dotyczących odnośnego portalu społecznościowego.

Podstawa prawna     
Nasza obecność w mediach społecznościowych zapewnia nam wszechstronną obecność w Internecie, co stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit f RODO. Procesy analizy inicjowane przez portale społecznościowe mogą bazować na odmiennych podstawach prawnych, które muszą objaśnić dostawcy tych portali (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Strony odpowiedzialne i dochodzenie praw     
Wspólnie z operatorem platformy społecznościowej ponosimy odpowiedzialność za operacje przetwarzania danych, które mają miejsce, gdy Użytkownik odwiedza jedno z naszych kont w mediach społecznościowych (np. Facebook). Użytkownik może co do zasady dochodzić swoich praw (informacje, korekta, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i sprzeciw) wobec naszej firmy oraz wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. Facebook).

Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy całkowitego wpływu na operacje przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze rozwiązania są ściśle dopasowane do polityki biznesowej danego dostawcy.

Okres przechowywania     
Gromadzone przez nas dane bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych są usuwane z naszych systemów, gdy tylko cel ich przechowywania przestaje być aktualny lub w momencie, gdy Użytkownik zażąda usunięcia takich danych lub cofnie zgodę na ich przechowywanie. Pliki cookie są przechowywane na urządzeniu konsumenta do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Obowiązujące przepisy prawa (np. warunki przechowywania) pozostają nienaruszone. Nie mamy wpływu na okres, w ciągu którego operatorzy platform społecznościowych przechowują dane Użytkownika dla własnych celów. Więcej informacji można znaleźć bezpośrednio u operatorów portali społecznościowych (np. informacje zawarte w ich oświadczeniach o ochronie danych osobowych, patrz poniżej).

10. POJEDYNCZE SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook     
Posiadamy profil na platformie Facebook. Dostawcą usług jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z informacją dostarczoną przez Facebook, gromadzone dane są przesyłane do USA i innych państw trzecich. Z portalem Facebook zawarliśmy umowę o współadministrowaniu w zakresie przetwarzania danych (Załącznik dotyczący administratora danych osobowych). Umowa definiuje zarówno nasze, jak i portalu Facebook obowiązki w zakresie przetwarzania danych podczas wizyty Użytkownika na naszej stronie. Umowę tę można wyświetlić, klikając poniższy link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Użytkownik ma prawo do samodzielnego skonfigurowania ustawień dotyczących reklam na swoim koncie po zalogowaniu za pośrednictwem poniższego linku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przesyłanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje dostępne są na następujących stronach internetowych: book.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://pl-pl.facebook.com/help/566994660333381. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych portalu Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

LinkedIn     
Posiadamy profil na portalu LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn korzysta z reklamowych plików cookie.

Reklamowe pliki cookie portalu LinkedIn można wyłączyć korzystając z poniższego linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Przesyłanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje dostępne są na następujących stronach internetowych: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych portalu LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Ostatnia zmiana, październik 2023

Triangle Mesh